Лиценз и застраховки

Удостоверение за
регистрация на ТО
Удостоверение регистрация ТО Застраховка
„Отговорност на туроператора“
scan00201 Администратор на лични данни Adm.Lichni.Danni
           
Застраховка „Отмяна на пътуване“


Уважаеми клиенти,

Препоръчваме Ви преди пътуването да сключвате застраховка „Отмяна на пътуване“, която може да сключите сами в избрана от Вас застрахователна агенция или в офиса на фирма „Искони“, според условията на ЗАД „Армеец“.


В офиса на ИСКОНИ можете да сключите застраховка „Отмяна на пътуване“ според условията на Застрахователно дружество „Армеец“. Застраховката покрива рискове, свързани с отмяна на пътуването от страна на туриста поради заболяване – негово или на близки роднини, форсмажорни обстоятелства, които биха
 възпрепятствали неговото собствено участие в пътуването, съкращаване или уволняване от работа и други. Застраховат се групово или индивидуално български и чуждестранни граждани на възраст до 80 години, за платени резервации или предплатени пътувания на територията на Република България или чужбина. Покрити рискове по тези условия са:

◾разходи за отмяна на пътуването;
◾разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването;
◾разходи за удължаване на пътуването;
◾разходи за закъснение на самолетен полет;
◾смърт вследствие злополука.

Отмяна на пътуването е отмяна преди отпътуване или пропуснато пътуване поради медицински или немедицински причини, независещи от волята на Застрахования и непредвидими към момента на сключване на застраховката. При „Разходи за отмяна на пътуването“.

Застраховователят възстановява на застрахованото лице, претърпените финансови загуби, представяващи невъзстановими разходи (депозити и суми), до размера на договорения лимит, заплатени предварително във връзка с пътуване, които не могат да бъдат възстановени от страна на туроператора, превозвача или хотела.
Възстановяват се невъзстановимите разходи и при отменено семейно пътуване, в случай на внезапно заболяване, злополука или смърт на член на семейството.

При „Разходи за съкращаване или прекъсване на пътуването“ Застрахователят възстановява на Застрахования частта от сумата, платена за пътуването, която се отнася само до услугите, които са платени и неизползваеми поради съкращаване или прекъсване на пътуването. Рискът „Разходи за удължаване на пътуването“ покрива извършените разходи за хотелско настаняване и пътни разноски в случай на невъзможност за отпътуване поради настъпването на форсмажорно обстоятелство.

При „Разходи за закъснение на самолетен полет“ Застрахователят изплаща на Застрахования обезщетение в размер на 5 евро/щатски долари за всеки час от първите 12 часа забавяне и по 50 евро/щатски долари за всеки 12 часа след това, но за не повече от 36 часа забавяне. (Повече информация за тези и други покрити рискове на застраховката „Отмяна на пътуване“ можете да получите на сайта на „Искони” или в офиса на фирмата).

Застрахователят не дължи застрахователно обезщетение и не носи отговорност в следните случаи:
◾ако отмяната на пътуването е настъпила вследствие липса или ненавременно направена резервация;
◾всякакво нежелание на Застрахования да пътува или да продължи започнато пътуване, когато не са налице медицински или немедицински причини, покрити по условията на застраховката;
◾предварително съществуващи заболявания или болестни състояния които Застрахованият, негов близък роднина или бизнес партньор са имали към момента на направената резервация и които биха могли да доведат до отмяна на пътуването;
◾всяко състояние, довело до отмяна на пътуването, за което Застрахованият, негов близък роднина или бизнес партньор е получил болнично лечение в периода от 12 месеца преди началото на застраховката или ако фигурират в списък на чакащи за болнично лечение или се намират в неизлечим стадий на заболяване;
◾условия или събитията, които са били или е могло да бъдат известни и биха могли да доведат до отмяна на пътуването и които към момента на направената резервация са били вече налице;
◾епидемии, имащи особености на пандемия (обявена от Световната здравна организация), проявяваща се под тежка форма и висока вирулентност, които могат да причинят висока смъртност или да доведат до налагане на ограничителни мерки с цел намаляване на риска от предаване на заболяването на гражданското население, като например, но без да се счита като изчерпателна информация, затваряне на училища, затваряне на обществени заведения, ограничаване на обществения транспорт в градовете, ограничаване на въздушния транспорт;
◾при пътуване с лечебна цел на Застрахования;
◾груба небрежност, проявена от страна на Застрахования, негов близък роднина или бизнес партньор;
◾преднамерени и умишлени действия и тежка вина от страна на Застрахования;
◾неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Застрахования на клаузите на договора за пътуване с туроператора;
◾невъзможност на Застрахования да осъществи пътуването поради отказ да му бъде издадена виза, международен паспорт или друг документ, задължително изискван при пътуването или поради нормативна или административна забрана (невъзможност);
◾спиране от движение или изземване на превозното средство, с което се осъществява пътуването от съответните власти;
◾промяна в плановете на Застрахования, поради финансови обстоятелства, освен ако същият е съкратен или уволнен от работа;
◾и други условия, които поради ограниченото място не можем да изброим, на за които можете да получите допълнително информация на сайта на „Искони” и в офиса на фирмата.

Застраховката се сключва с начало датата на направената резервация и извършване на плащане (т.е. в момента на сключване на договор с „Искони” за съответното пътуване), и е с край дата на приключване на пътуването при условие, че е платена застрахователната премия.
Всички условия на застраховката „Отмяна на пътуване“ може да получите в офиса на „ИСКОНИ”.